به همین سادگی

بین خودمان بماند داشتم به تو فکر میکردم و به نشانه های ساده برای اثبات علاقه . 

راستی آیا همین نشانه های ساده روزمره برای نشان دادن علاقه کافی نیست ؟ 

اما میدانم به هیچ نشانه ای دیگر نمی شود اعتماد کرد . 


اکنون میتوانم مانند دخترکی هفت ساله 

بنویسم : آب ..... و غرق شوم بی آنکه دست و پایی بزنم . 

می توانم بنویسم : باد ..... و پرواز کنم بی آنکه هراسی از سقوط داشته باشم . 

می توانم بنویسم : درخت ..... و سبز شوم بی هیچ درنگی . 

می توانم تو را بنوسیم : و بعد به آرامی ببوسمت بدون آنکه کسی ببیند 

میتوانم بنوسیم : مرگ و بمیرم ... 

به همین سادگی

/ 0 نظر / 6 بازدید