به من تکیه کن

به من تکیه کن !

من تمام هستی ام را دامنی می کنم تا تو سرت را بر آن نهی !

تمام روحم را آغوشی می سازم تا تو در آن از هراس بیاسایی !

تمام نیرویی را که در دوست داشتن دارم ، دستی می کنم تا چهره و موهایت را

نوازش کند !

تمام بودن خود را زانویی می کنم تا بر آن به خواب روی !

خود را ، تمام خود را به تو می سپارم تا هر چه بخواهی از ان بیاشامی ، از آن بر

گیری ،هر چه بخواهی از آن بسازی،  هر گونه بخواهی باشم !

از این لحظه مرا داشته باش !

/ 0 نظر / 9 بازدید