چشم های بسته


چشـــم های بســـته ی تـــورو ، بــا بــوســـه بــازش می کنـــم

قــلــب شــکســته ی تــورو ، خـودم نــوازش می کـنــم

نمی زارم تنگ غروب ، دلت بگیره از کسی

تــا وقــتی من کنــارتـم ، بـه هــر چــی می خــوای می رســـی

خودم بغل می گیرمت ، پر می شم از عطر تنت

کاشکی تو هم بفهمی که ، می میرم از نبودنت

خــودم بــه جــای تــو شـــب هــا ، بــهونـه هــات و می شـــمرم

جای تو گریه می کنم ، جای تو غصه می خورم

هرچی که دوست داری بگو ، حرف های قلبت رو بزن

دل خــــوشـــی هــــات مــــــال خـــودت ، درد دلـــــت بـــــرای من

من واسه ی داشتن تو، قید یه دنیا رو زدم

کاشکی ازم چیزی بخوای ، تا به تو دنیام و بدم

هــــر چـــی کـــه دوســــــــت داری بـگـــو ، حــرفای قلــــب و بــــزن

من واسه ی داشتن تو ، قید یه دنیا رو زدم

دوســــــــــــــــــــــــــــــــتـــدارم عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق خـــــــــــــــــــــــــــــــودم

/ 0 نظر / 11 بازدید