به عاشق گفتند عشق چیست؟

به کودکی گفتند عشق چیست؟ گفت:بازی

به نوجوانی گفتند عشق چیست؟ گفت:رفیق بازی

به جوانی گفتند عشق چیست؟ گفت:پول وثروت

به پیری گفتند عشق چیست؟ گفت:عمر

به عاشق گفتند عشق چیست؟ چیزی نگفت

آهی کشید و سخت گریست!

/ 1 نظر / 24 بازدید
مریم

دنیا نذاشت فدات بشم ...فدات شم