پرواز

♥ خوشا شب نشستن به پهلوی تو ♥

♥ تـــماشای پـــرواز گـــــیسوی تو ♥

♥ خوشا با تــو سرگرم صحبت شدن ♥

♥ و ♥

♥ ســـجده به محـــراب ابـــروی تو ♥

♥ خوشا در نگاه تو چون می خـــراب ♥

♥ خوشا نـــازنین چشم نــــازوی تو ♥

♥ دو چـــشم پـــر از کهربای خموش ♥

♥ که نـــاگه مرا میکشد ســـوی تو ♥

♥ خوشا بـــازی دســـت اعـــجاز گر ♥

♥ که گـــل چیند از بــــاغ جادوی تو ♥

♥ بیا پــــــر شوم از تو تا پــــر شود ♥

♥ ســــکوت زمین از هــــیاهوی تو ♥

 ♥

عشقم

/ 2 نظر / 13 بازدید